This site uses cookies to provide services, collect traffic data, and personalize ads. You agree by using this site.
More information
X

Informace o zpracování osobních údajů společností Cabanna Adventures s.r.o.

Společnost Cabanna Adventures s.r.o., IČ 06540821, se sídlem U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 283634 (dále jen „Cabanna Adventures“), jakožto obchodní společnost zabývající se především půjčováním (pronájmem) lodí, kol, koloběžek a jejich příslušenství, stejně tak jako zajišťováním jednodenních výletů, při správě a zpracování osobních údajů svých zákazníků plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a sděluje jim další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Společnost Cabanna Adventures se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: info@surfsport.cz.

Obsah:
1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
2. Rozsah zpracování osobních údajů.
3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.
4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
8. Uplatnění práv subjektu údajů.

 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost Cabanna Adventures je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů, dodržování souvisejících zákonných povinností, případně i zasílání marketingových sdělení.

Kontaktní údaje a totožnost správce:
Cabanna Advenetures s.r.o., IČ 06540821, se sídlem U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283634, e-mail: info@surfsport.cz, tel.: +420 602 313 224.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Společnost Cabanna Adventures zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění závazků ze smluv uzavřených se zákazníky, plnění zákonných povinností, k ochraně zájmů společnosti Cabanna Adventures a případně též pro účely zasílání marketingových sdělení.

Kategorie osobních údajů zákazníků, které společnost Cabanna Adventures zpracovává:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, podpis a v případě zahraničních zákazníků také stát,
b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.

3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:
a) pro účely smluvního plnění
- jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu se společností Cabanna Adventures, tedy který má zájem o půjčení (nájem) lodě, kola nebo koloběžky nebo o jednodenní výlet,
- bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít a není tedy možné sjednaný předmět nájmu zákazníkovi poskytnout, ani pro zákazníka obstarat jednodenní výlet,

b) zpracování na základě plnění zákonných povinností
- společnost Cabanna Adventures zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon,

c) zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Cabanna Adventures
- zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů společnosti Cabanna Adventures.

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zákazníka – pro účely marketingu

 • udělení souhlasu zákazníka je zcela dobrovolné, zároveň však nezbytné k tomu, aby mohl být kontaktován společností Cabanna Adventure za účelem informování o svých produktech a službách, akcích, soutěžích a novinkách, za účelem zasílání katalogů, reklam, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, přání k svátkům, narozeninám a obdobným událostem (dále jen „marketingové účely“),
 • zákazník má možnost svůj souhlas udělit písemně, a to zejména v okamžiku uzavírání smlouvy o zapůjčení (nájmu) lodě, kola, koloběžky nebo smlouvy o jednodenním výletu,
 • osobní údaje mohou být poskytnuty i třetím subjektům pro účely marketingu, tyto subjekty jsou uvedeny jmenovitě v uděleném souhlasu stejně jako v čl. 5 tohoto dokumentu,
 • bez uděleného souhlasu nemůže být zákazník informován ani obesílán o všech novinkách a akcích společnosti Cabanna Adventure nebo o službách, které se službami společnosti Cabanna Adventure souvisí,
 • zákazník může udělený souhlas kdykoli odvolat a to písemně na e-mailovou adresu info@surfsport.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Cabanna Adventures - U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5 v souladu s čl. 7 tohoto dokumentu.

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje zákazníků společnost Cabanna Adventures zpracovává po dobu, po kterou svým zákazníkům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost Cabanna Adventures osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je doba uchování osobních údajů 3  roky od udělení souhlasu.

Společnost Cabanna Adventures se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost Cabanna Adventures povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny společnosti Cabanna Adventures jakožto jejich správci a pověřeným zaměstnancům společnosti Cabanna Adventures.

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k údajům zákazníků přístup i další subjekty, které tyto osobní údaje zpracovávají jakožto zpracovatelé osobních údajů, jejichž úkolem je zejména informovat zákazníka o doplňujících akcích a službách, které souvisí se službami poskytovanými společností Cabanna Adventures. Zejména se jedná o společnosti poskytující vícedenní výlety na lodích, poskytovatele autobusové dopravy, apod. S těmito zpracovateli má společnost Cabanna Adventures uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, čímž jsou tyto subjekty stejně jako společnost Cabanna Adventures vázány dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zákazníků pro účely marketingu poskytnuty, jsou:

 • Cabanna Transport s.r.o., IČ 06540741, se sídlem U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283639, poskytovatel autobusové dopravy,
 • Vladimír Milota, IČ 48087751, se sídlem U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5, poskytovatel vícedenních výletů na lodích.

Společnost Cabanna Adventures nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.

6. Jaká jsou práva zákazníků společnosti Cabanna Adventures, jakožto subjektů údajů

a) Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.

b) Právo na přístup k osobním údajům
Právo zákazníka požadovat od společnosti Cabanna Adventures, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti Cabanna Adventures kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je společnost Cabanna Adventures oprávněna účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.

c) Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost Cabanna Adventures bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti Cabanna Adventures.

d) Právo na výmaz osobních údajů
V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost Cabanna Adventures na základě žádosti subjektu údajů povinna osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost Cabanna Adventures právo si osobní údaje ponechat.

e) Právo na omezení zpracování osobních údajů
Na žádost subjektu údajů je společnost Cabanna Adventures povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje zákazníka odstranit.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že společnost Cabanna Adventures zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na společnost Cabanna Adventures s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.

g) Právo na přenositelnost údajů
Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti Cabanna Adventures sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.

h) Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je založen na principu dobrovolnosti. To také znamená, že udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že zákazník již nechce být informován a obesílán o akcích a novinkách společnosti Cabanna Adventures nebo službách souvisejících, společnost Cabanna Adventures toto rozhodnutí každého zákazníka plně respektuje.

Náležitosti odvolání souhlasu – co má odvolání souhlasu obsahovat:

 • kdo odvolání podává – jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště,
 • výslovně uvést, že si zákazník již nepřeje, aby jeho osobní údaje poskytnuté pro marketingové účely byly nadále zpracovávány,
 • pokud si přejete dostávat jen vybrané nabídky, je nutné uvést konkrétně jaké, aby společnost Cabanna Adventures mohla tomuto požadavku správně vyhovět,
 • vlastnoruční podpis, pokud je odvolání souhlasu posláno písemně poštou, v případě, že je odvolání souhlasu odesláno prostřednictvím e-mailu, tak odvolání souhlasu odeslat právě z té e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl do souhlasu, aby byla zřejmá identifikace odvolávajícího zákazníka.

Způsoby odvolání souhlasu:
Odvolání souhlasu uděleného pro marketingové účely je možné společnosti Cabanna Adventures poslat písemně na e-mailovou adresu info@surfsport.cz, v takovém případě je nutné odvolání souhlasu odeslat z e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl i v uděleném souhlasu. Odvolání souhlasu je dále možné také písemně dopisem na adresu společnosti Cabanna Adventures - U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5.

8. Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků společnosti ITZ)

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti Cabanna Adventures buď e-mailovou zprávou na adresu: info@surfsport.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti Cabanna Adventures – U žlábku 192, PSČ 155 31, Praha 5.

Žádosti zákazníků, jakožto subjektů údajů, je společnost Cabanna Adventures povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost Cabanna Adventures oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost Cabanna Adventures subjekt údajů včas informuje.

Tento informační dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 25. 5. 2018.

Other articles...
Navigability of rivers
Vyšší Brod (11.93m3/s)
Český Krumlov (12.33m3/s)

ČESKÝ KRUMLOV

FAQ

 • How should I choose the most suitable section of the Vltava River?
 • Is the Vltava now navigable?
 • How about parking and transportation?
 • What do I get with my boat?
View All

WHERE TO FIND US?

Latrán 13
381 01 Český Krumlov
Czech Republic
48.8117578N, 14.3167483E

 • Kudy z nudy
 • VOROPLAVBA.CZ, s.r.o.
 • Lipno Centrum s.r.o.
 • Brewery Český Krumlov s.r.o.
 • Original Afrika
← →
© Copyright Surfsport 2017-2024. All Rights Reserved. Boat and raft rental Český Krumlov